Resevillkor

Allmänna villkor 2022 för konferenser och alla övriga arrangemang samt besök på Pater Noster.

Allmänna villkor för konferenser och alla övriga arrangemang, event och besök på Pater Noster (*Hamneskär är väderberoende).

Definitioner

Ett arrangemang är när lokaler tillhandahålls med eller utan logi och/eller förtäring, t.ex. för konferens, eller vid grupp- och festvåningsbeställning. Beställare är den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för arrangemanget. Med leverantör avses den anläggning som levererar arrangemanget. En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare per dag, och priset för särskilt beställda tjänster. Vissa arrangemang kan ha ett visst minimum av betalande gäster för att genomföras.

Beställning

Kan ske muntligt eller skriftligt via e-post. Leverantören skall bekräfta mottagandet av en beställning skriftligt via e-post.

Förskott

Faktura på förskottsbeloppet sänds omgående efter bekräftad bokning. Betalas inte förskottet är beställningen inte bindande för leverantören.

Särskilda önskemål

Vid beställning har beställaren särskilt önskemål gällande t.ex. specialkost, husdjur m.m. skall det framföras redan vid beställningstillfället. Detsamma gäller om beställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang.

Värdefull egendom

Om beställaren vill ta med sig egendom av högt värde och förvara den i leverantörens örvaringsutrymmen, bagagerum eller värdeskåp, skall beställaren upplysa leverantören om detta. Vid stöld eller liknande är leverantören ersättningsskyldig endast om leverantören genom skriftlig bekräftelse har åtagit sig att ansvara för egendomen. Detta gäller även för transporten.

Avbeställning

Avbeställning skall ske skriftligt via e-post. Vid avbeställning senare än 45 dagar före arrangemangets första dag skall beställaren ersätta leverantören med 50 % av värdet på beställningen. Vid avbeställning senare än 14 dagar före arrangemangets första dag skall beställaren ersätta leverantören med 100% av värdet på beställningen. Vid avbeställning av del av beställning skall ersättningen avse den avbeställda delen.

*Kostnadsfri ombokning 45 till 7 dagar innan eventet ingår alltid. Ombokningen gäller i 12 månader från ombokningsdatum.

Återbetalning vid avbokning av betalt arrangement sker senast 14 dagar efter bokat arrangemangs dato. Vid Force Majeure kan det vara avvikande avbokning & återbetalnings villkor, se nedan.

Betalning

-Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna skall betala något var för sig måste detta godkännas av leverantören. Uteblir deltagare från beställd måltid medför detta inte rätt till nedsättning av priset. Betalning skall ske enligt överenskommelse. Har avtal träffats om betalning mot faktura skall beställaren utge full likvid inom 10 dagar från fakturans datum. Om betalningsfristen överskrids har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter. Leverantören kan komma att göra en kreditupplysning på beställande företag. Om denna inte är godkänt kommer vi begära förskottsbetalning eller betalning på plats.

-Om beställaren har interna betalrutiner som ex att leverantören skall godkännas som leverantör och detta medför merarbete för leverantören tas en avgift på 1000:- för detta. Beställaren är även skyldig att meddela sådana rutiner vid beställning.

Reservation för prisändringar

Leverantören vill reservera sig för prishöjningar på ex bränsle, råvaror etc. Leverantören skall omgående informera beställaren när pristillägg sker.

Force majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll även otjänligt väder, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd. Vid otjänligt väder gäller samma som vid Force majeure. Force majeure – transport: Notera att transportören till Pater Noster har rätt att avboka transporten vid otjänligt väder eller andra omständigheter som gör transporten olämplig utan skyldighet till att kompensera gästen. Vid Force Majeure erbjuds bara ombokning till valfritt datum inom 2 år från bokad datum.

Ansvar för egendom/vållande av skada

Leverantören har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i hotellrum eller i leverantörens lokaler. Skulle det visa sig att leverantören eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar leverantören för den förkomna/skadade egendomen. Leverantören ansvarar också för egendom som förvaras i av leverantören låst förvaringsutrymme, om inte egendomen är av särskilt högt värde (se punkten 5). Beställaren är å sin sida ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse vållar leverantören.

Tvister

För att lösa tvister eller oklarheter vid konferenser och övriga arrangemang, står SHR:s ansvarsnämnd kostnadsfritt till parternas förfogande. SHR:s medlemsföretag har förbundit sig att följa ansvarsnämndens beslut.

Särskilda villkor vid besök på Pater Noster (Hamneskär):

Vid besök på Pater Noster gäller särskilda villkor: vid otjänligt väder, onykterhet eller vid otjänligt väder eller maritima förhållande gäller följande:

  • Har du bokat transport med våra godkända transportörer och de bedömer att man inte kan ta sig till Pater Noster utgår ingen avbokningsavgift. Nytt datum erbjuds för ert arrangemang eller arrangemang med likvärdigt innehåll erbjuds samma dag.
  • Vi har rätt att ändra i bokningar som innehåller besök på Pater Noster utan att beställaren kan kräva ersättning eller kompensation för ändringen.
  • Vi förbehåller oss rätten att neka utfärd/hemfärd pga. onykterhet, väder eller andra tillstånd som gör det olämpligt att, av säkerhetsskäl, transportera kunder eller enstaka personer i båt till eller från Pater Noster. Beställaren är ansvarig för att alla deltagare är försäkrade för denna typen av arrangemang eller konferens, event med en företagsförsäkring eller hemförsäkring.

Havet och vindarna styr vår verksamhet. Vid otjänlig väderlek kan ändringar i programmet bli nödvändiga.